O projekcie

Gmina Jastków realizuje projekt pn. „Zachowanie i wzmocnienie różnorodności przyrodniczej Obszaru Chronionego Krajobrazu – DOLINA CIEMIĘGI – ETAP III i IV”

W ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategorii I gospodarka wodno-ściekowa.